Title RAMA KIRTAN
Artist Shantanu Bhattacharyya
Price Rs. 150(CD), Rs. 55(Tape)
Track Listing
 
Opening Invocation
Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pawan Sita Ram
Jayati Shiva Shiv Janki Ram Braj Gopi Krishna Sita Ram
Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ramsss